guaranteed cheapest cialis

ONGOONGO FAKALOTOFONUA

“Tuku ki he tafa'aki 'a e Lao kae faka'apa'apa'i mo toka'i e tu'utu'uni 'a e pule'anga moe kapineti:” ‘Eiki Palemia ‘o Tonga.

(Ongoongo ‘a e Letiō mo e TV Tonga, Tusite, 15/09/15)

Kuo me'a 'a e 'Eiki Palemia, Hon. 'Akilisi Pohiva, ke tuku ki he tafa'aki ‘a e Lao kae faka'apa'apa'i 'a e tu'utu'uni 'a e kapineti mo e pule'anga. Fakaikiiki.....

Fakamatala 'a e ngaahi Nusipepa ki he fokotu'utu'u e Pule'anga ke fakataha'i ngaahi Poate Pule 'o 'ene ngaahi Kautaha Pisinisi.

Fakaikiiki.....

Fakaha 'e he 'Eiki Palemiaa ke tuku ki he tafa'aki 'a e laoo kae faka'apa'apa'i mo toka'i e tu'utu'uni 'a e Pule'angaa mo e Kapinetii.

Kuo fakaha 'e he 'Eiki Palemia Hon. 'Akilisi Pohiva ke tuku ki he tafa'aki e laoo kae faka'apa'apa'i 'a e tu'utu'uni 'a e Kapinetii mo e Pule'angaa.

Ko e me'a ia ‘a e ‘Eiki Palemiaa ki he ongoongo 'a e Letio Tonga 'i ha faka'eke'eke makehe ‘aneafi. Fakaikiikii.....

“Ko e Falealea 'o Tongaa ko hono fatongiaa ko e fa'u Lao, pea 'oku totonu ke nau taaimu'a he muimui ki he Laoo pea faipau kiai.” Ko e me'a ia 'Eiki Sea 'o e Falealeaa, Lord Tu'ivakano.

Ko e me'a ia 'a e 'Eiki Sea 'o e Falealeaa, Lord Tu'ivakano hili e ngaahi feme'a'aki fefeka 'i he Falealeaa fekau'aki mo e me'a 'a e 'Eiki Palemiaa Hon. 'Akilisi Pohiva 'o pehe, ke tuku fakatafa'aki 'a e laoo kae fai e tu'utu'uni 'e lelei fakalukufua ki he Pule'angaa. Fakaikiikii.....

Tapou 'a e 'Eiki Minisita Mo'uii, Hon. Saia Piukala ki he mahu'inga e ta'ofi 'o e ma'u tapaka 'i he ngaahi ako'angaa mo e feitu'u faka-Pule'angaa.

“'Oua teke feinga keke 'ahi'ahi'i 'a e tapakaa he tene to'o ho u'aa pea 'e faingata'a ha'o feinga keke ta'ofi ho'o ma'u tapakaa”. Ko e tapou ia 'a e 'Eiki Minisita Mo'uii, Hon. Saia Piukala ki he fanauako 'o e Kolisi 'Apifo'ouu 'i hono faka'ilonga'i e kau atu 'a e ako'anga ni 'i he 'ikai ke ngofua e mama tapakaa. Fakaikiikii.....

Faka'ilonga'i 'i he 'aho ni e 'aho fakamamani lahi 'o e Temokalatii, 15 Sepitema 2015.

Na'e mei malava ke toe lelei ange 'a e fakahoko fatongia 'a e Pule'angaa ‘o kapau na'e 'i ai ha Memipa Falealea fefine ke ne fakaha ki he Falealeaa ‘a e ngaahi palopalema mo e malohinga ‘o e hou’eiki fafinee. Fakaikiikii.....

Tukupa Kominiuelii ke hokohoko atu hono tokoni'i 'a Tonga 'i he palani faka'ekonomika mo e feinga ke tu'uloa e ngaahi koloa fakaenatula.

Kuo tukupa 'a e kautaha e ngaahi fonua memipa 'i he Kominiueli, ke hokohoko atu 'enau tokoni mo poupou'i 'a e Pule'anga Tongaa, 'i hono fakahoko e ngaahi tokoni faka-tekinikale ki he palani faka'ekonomikaa, 'uma'aa e feinga ke tu'uloa hono ngaue'aki e ngaahi koloa fakaenatulaa 'i Tonga ni. Fakaikiikii......

 Tokanga ‘a e fakataha’anga makehe ‘i Tonga nii ki he ngaahi pole ‘o e fefakatau’akii.

Koe'uhii ko e kau e fefakatau'akii ‘i he tokoni lahi ki hono langa hake e 'ekonomika 'a e fonuaa, 'oku 'i Tonga ni ai ha palofesa mei Lonitoni ke fakahoko ha talatalanoa mo e kakai 'o e fonuaa ki he konivesio fakavaha'a pule'anga 'oku fakapatonu ki hono veteange 'o e ngaahi pole 'oku fehangahangai mo e ngaahi kau'afonuaa he fefakatau'akii. Fakaikiikii.....

Uike'aki eni hono ua 'a e te'eki lava ke paaki ha paasipooti tupu mei he palopalema fakatenikale ki he misini paaki paasipootii.

'Oku te'eki malava ke paaki ha paasipooti Tonga 'e he Va'a Fefolau'akii 'i he uike hokohoko eni 'e ua, tupu mei he palopalema fakatekinikale 'oku ne uesia 'a e misini paaki paasipootii. Fakaikiikii.....

LOCAL NEWS BULLETIN

Prime Minister insist rule of law to be put aside in order to respect Government’s initiatives to merge its Government boards.

The Prime Minister, Hon. 'Akilisi Pohiva has insisted that the rule of law should be put aside in an effort to respect the initiatives of the Tongan Government and Cabinet. Details.....

Speaker of Parliament calls on MP's to act according to the law.

The Speaker of Parliament, Lord Tu'ivakano has made a special call on MP's to act according to the rule of law. Details.....

Minister of Health advise the students of 'Apifo'ou College to prevent smoking because it harms humans lives and causes NCDs.

Don't try to taste tobacco because it'll addict yourself to smoke and hard for you to stop. Details.....

Tonga marks International Democracy Day today, September 15th.

A former female MP Lepolo Taunisila believes the government operations could be improved if there was a female member in Parliament. Details.....

Commonwealth pledged to assist Tonga in micro-economic planning and sustainable management of natural resources.

The Commonwealth Secretariat has pledged its ongoing support towards the Tongan Government in terms of providing technical support towards micro-economic planning and sustainable management of natural resources. Details.....

One day Border Dispute workshop underway in Nuku’alofa.

It is vital for the locals to be aware that there is a resolution to Cross Border Disputes trade which includes a New York Convention known as the Recognition and Enforcement of Foreign Arbital Awards. Details.....

No Tongan passports printed over the past 2 weeks due to technical faults of its current printer.

The Immigration Department of the Ministry of Foreign Affairs is waiting for the emergency shipment of two new passport printers from Germany. Details.....